background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  5   B R U E L E M E N T E R

47

5.1   Innledning

For  å  beskrive  byggverkene  i  detalj  deles 
de inn i hensiktsmessige mindre deler eller 
komponenter som kalles elementer. 

Det er utarbeidet betegnelser for de fleste 
vanlige  elementer  ut  fra  fysisk  plassering 
i  konstruksjonen,  konstruktiv  virkemåte, 
type, funksjon, egenskaper osv. 

Elementbetegnelsene er hentet fra en stan-
dardisert  elementkode  som  finnes  som  et 
supplement til Prosesskode-2/ 1997: Bruer 
og  kaier.  Denne  koden  eksisterer  utenfor 
Brutus-systemet. Elementkodene er ordnet 
i et hierarki for best mulig systematikk og 
enhetlig praksis.

Merknad:

Prosesskode-2/  2007:  Bruer  og  kaier  har 
revidert  elementkoden  i  forhold  til  ver-
sjon 1997, bl.a. med færre elementer for å 
forenkle tilbudsbeskrivelsen. Det er under 
utredning om denne elementkoden fortsatt 
skal benyttes i Brutus eller om det skal utar-
beides en egen elementkode som er bedre 
tilpasset behovet for registrering av bruer. 
Inntil videre brukes den gamle elementko-
den.  

5   Bruelementer

5.2   Elementkoder

Den  standardiserte  elementtypekoden  er 
inndelt i følgende hovedtyper:

Kode A er til bruk i anbudsgrunnlag/kontrakt.

Kode B, E, F, G, J er til bruk i registrering 
med inntil 1 siffernivå (i tillegg til bokstav-
koden)  og  benyttes  til  elementtyper  som 
ikke har en betydelig innflytelse på bygg-
verkets statiske system.

Kode C, D, H, I er til bruk i registrering med 
inntil 2 siffernivå (i tillegg til bokstavkoden).

Ved registreringer i Brutus velges element-
typer  fra  kodelister/  verdilister  som  pro-
grammet setter opp/ tillater for den valgte 
byggverkstypen.  Dette  gjøres  for  å  unngå 
at  det  registreres  urimelige  elementer  på 

Fig. 5.1-1:  

Inndeling av typisk bru i 

hovedelementer, grunnen, underbygning og 
overbygning.

Elementkode

Elementtype

A

Felleskostnader

B

Grunnen

C

Underbygning

D

Overbygning 

E

Brudekke/slitelag

F

Konstruksjon i fylling

G

Støttekonstruksjon

H

Utstyr

I

Spesielt kaiutstyr

J

Spesielle installasjoner