background image

44

4   B R U T Y P E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Fig. 4.3.9-6:   Senketunnel. Sammenskjøtte 
elementer  plassert i en utgravet grøft. Taket er 
beskyttet med løsmasser. Byggverkstype 982

Senketunnel 

Senketunneler  er  løsmassetunneler/  tun-
nelkonstruksjoner  som  plasseres  i  en 
utgravd  grøft  under  vann  og  deretter  til-
dekkes med løsmasser.
Norges første senketunnel er bygget i Bjør-
vika i Oslo.
    

Diverse vegutstyr

Overgangsrekkverk for bruer er klassifisert 
som  bru-utstyr/elementer  og  ikke  bygg-
verk. Tilsvarende for skilt ved og på bru.