background image

42

4   B R U T Y P E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Fig. 4.3.9-1:   Støttemur

Fig. 4.3.9-3:   Skredoverbygg med fjellforank-
rig, åpen frontvegg, med bakvegg 
Byggverkstype 944

Fig. 4.3.9-2:   Skredoverbygg

4.3.9   Andre byggverk 

Byggverkstypen    «Andre  byggverk» 
omfatter byggverk som inngår i vegnettet 
og som vanligvis ikke betegnes som bruer, 
men som ligger innenfor den utvidede bru-
definisjonen ref. pkt. 1.3

Dette  kan  være  konstruksjoner  som  støt-
temurer,  skredoverbygg,  tunnelportaler, 
lokk, fjelltunneler og løsmassetunneler.
 

Støttemurer

Støttemurer kan være plassprodusert eller 
prefabrikkert. De prefabrikkerte kan være 
av betong, stål, tørrmur, trådkurver, binge-
mur eller armert jord.

Det er i hovedsak støttemurer over 5 meters 
høyde - og som det utøves et jordtrykk på - 
som skal registreres i Brutus. 

Gravitasjonsmurer  og  fjellsikring  (påstøp 
på fjell) er det ikke nødvendig å registrere.

Skredoverbygg

Skredoverbygg kan være fundamentert på 
såle, ha hel eller åpen frontvegg, samt være 
med  eller  uten  bakvegg.  Tverrsnittet  kan 
ha form som ramme, kasse eller rør. Kon-
struksjonen kan være med eller uten fjell-
forankring.