background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  4   B R U T Y P E R

31

Fig. 4.3.5-1:   Buebru med overliggende 
brudekke

Fig. 4.3.5-2:   Buebru med underliggende 

brudekke

for få vertikal- og horisontalkomponenter 
av denne trykkraften. Buer og hvelv byg-
ges  normalt  bare  der  hvor  det  er  meget 
gode grunnforhold.

Bjelke- eller kassebruer med variabel steg-
høyde  som  gir  en  bue-  eller  hvelvformet 
underflens,  må  ikke  forveksles  med  bue-
bruer.  Slike  bruer  overfører  ikke  horison-
tale trykkrefter til grunnen, men kun verti-
kalkrefter, noe som framgår av utformingen 
av opplagrene. Tilsvarende gjelder for fag-
verksbruer med buet over- eller undergurt.

Buebruer

Brutypen omfatter buebruer der buen, eller 
buene,  består  av  et  bjelke-  eller  kassetverr-
snitt.  Fagverkbjelker  kan  også  forekomme. 
Buen  kan  være  fastinnspent,  toleddet  eller 
treleddet. Brudekket kan være overliggende, 
mellomliggende  eller  underliggende  i  for-
hold til buen. 

Buebruer kan også bygges der det er dår-
lige grunnforhold dersom de bygges i lette 
materialer  som  stål.  Den  utovervirkende 
horisontalkomponenten  av  trykkraften 
i  buens  oppleggspunkter  må  da  tas  opp 
av  et  strekkbånd  mellom  bueendene.  En 
underliggende kjørebanekonstruksjon kan 
benyttes til dette formålet. 
   
For buebruer med underliggende eller mel-
lomliggende kjørebane, hvor kjørebanen er 
opphengt  i  hengestenger,  kan  hengesten-
gene  være  orientert  vertikalt  eller  skrått 
(diagonalt).  En  spesiell  hengestangskonfi-
gurasjon er den hvor diagonale hengesten-
ger krysser hverandre to eller flere ganger 
slik  at  de  danner  et  nettverk.  Slike  bue-
bruer, som er av strekkbåndstypen,  benev-
nes også som nettverksbuer. Nettverksbuer 
har som oftest en meget stor slankhet sam-
menlignet med konvensjonelle buer.