background image

30

4   B R U T Y P E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Fig. 4.3.4-6:   Kassebru, Fritt frambygg. 
Byggverkstype 431

Fig. 4.3.4-7:   Kassebru, Fritt frambygg. 
Byggverkstype 431

Ballastkasser

Flerspennsbruer av kassebrutypen kan ha 
kortere ende- eller sidespenn enn det som 
er  nødvendig  for  å  balansere  vekten  av 
hovedspennet. I slike tilfeller kan seksjoner 
av kassen fylles med ballast. Slike seksjo-
ner eller spenn kalles da ballastkasser.

4.3.5 Buebru og hvelvbru

Bruer  hvor  hovedbæresystemet  er  formet 
som en bue kalles buebruer eller hvelvbruer.

Teoretisk  vil  en  parabelformet  bue,  som 
belastes  med  en  jevnt  fordelt  last,  ha  en 
trykklinje  som  gir  trykkrefter  over  hele 
tverrsnittet.  Den  optimale  formen  på  en 
bue eller hvelv vil imidlertid være avhen-
gig av den kombinerte trykklinjen for egen-
vekt og trafikklast, og denne vil variere fra 
bru til bru. En sirkelformet bue gir ofte en 
god tilnærmelse til trykklinjen. 

Buer  og  hvelv  overfører  trykkreftene  til 
grunnen i bueretningen. Grunnen vil der-