background image

22

4   B R U T Y P E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Fig. 4.3.1-1:   Kulvert, plassprodusert, med sålefundament og 
trykkbjelker. Byggverkstype 113

Figur 4.3.1-1

Fig. 4.3.1-2:   Kulvert, plassprodusert, med  sålefundament. 
Byggverkstype 112

Fig. 4.3.1-3:   Kulvert, plassprodusert, med 
bunnplate. Byggverkstype 111

holde fast rammebenene ved belastning på 
takplaten.

Byggverkstypen  tilhører  primært  kate-

gori 2 – Bru i fylling, men kan også benyt

-

tes  til  kategori  6  –  Tunnel/  Vegoverbygg. 

Generelt  brukes  denne  typen  til  mindre 
konstruksjoner  som  bekkekulverter,  fot-
gjengerunderganger  og  kjørekulverter  for 
sekundærveger. For større konstruksjoner 
som  det  går  biltrafikk  gjennom,  benyttes 

byggverkstype 98 – Løsmassetunneler

 

Kulverter

Kulverter og bjelkerammer kan være funda-
mentert på bunnplate, sålefundament, såle-
fundament med trykkbjelker eller fjellfot.

En kulvert kan ha varierende overdekning, 
normalt mellom 200 og 1500 mm for nor-
merte  konstruksjoner.  Dersom  overdek-
ningen er < 200 mm oppnås ingen gunstig 
fordeling av hjul- og aksellaster på toppla-
ten, og platen belastes tilsvarende en veg-
bru  hvor  vegtrafikken  går  direkte  oppå 
konstruksjonen