background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  4   B R U T Y P E R

21

4   Brutyper

Kodenummer

Kodetekst/ Kategori

1

Kulvert, bjelkeramme, 
rør og hvelv i fylling

2

Platebru, bjelkeplatebru 
og ribbeplatebru

3

Bjelkebru

4

Kassebru 

5

Buebru og hvelvbru

6

Fagverksbru, sprengverksbru 
og hengeverksbru

7

Hengebru, skråstagbru, flytebru 
og neddykket rørbru

8

Kai, bevegelig bru 
og andre brutyper

9

Annen byggverkstype

4.1   Innledning

Ved  klassifisering  av  byggverk  i  vegnet-
tet bestemmes først kategori ut fra hvilken 
funksjon byggverket har i forhold til vegen 
det betjener. Deretter bestemmes byggver-
kets type ut fra hvordan den fysisk og tek-
nisk oppfyller denne funksjonen.

For  bruer  danner  virkemåten  og  til  dels 
arrangementet  til  hovedbæresystemet 
grunnlaget for klassifiseringen i typer.
 

4.2   Typebetegnelser 

Byggverkene  deles  inn  i  ni  forskjellige 
hovedgrupper  i  samsvar  med  koden  for 
byggverkstype.

Hovedtypene har kodenummer med 1 sif-
fer. Disse er supplert med undertyper som 
har kodenummer med 2 eller 3 siffer. Sys-
temet er hierarkisk oppbygget idet flere sif-
fer  brukes  til  å  indikere  en  øket  informa-
sjons- og detaljeringsgrad.

Et byggverk kan også være sammensatt av 
flere  byggverkstyper,  f.eks.  hengebru  for 
hovedspennet  og  bjelkebru  for  sidespen-
nene (viaduktene).

I byggverksmodulen til Brutus registreres 
først kategorien. Deretter velges byggverk-
styper  fra  kodelister/verdilister  som  gjel-
der for den aktuelle kategorien.

Det vises til vedlegg 

V-6 Byggverkskoder 

for  en  fullstendig  liste  over  byggverksty-
per i Brutus.

4.3   Typebeskrivelser 

Nedenfor vises eksempler og beskrivelser for 
noen av de mest aktuelle byggverkstypene.

4.3.1   Kulvert, bjelkeramme, rør   

 

og hvelv i fylling

Byggverkstypen  omfatter  plassproduserte 
og  prefabrikkerte  kulverter,  bjelkerammer, 
rør  og  hvelv  i  fylling.  Disse  skiller  seg  fra 
de andre byggverkstypene ved at hele kon-

struksjonen – underbygning og overbygning 
– er bygget sammen slik at de enkelte delene 

ikke kan bevege seg i forhold til hverandre.

Fyllingene  mot  konstruksjonens  sideveg-
ger  skaper  et  jordtrykk  som  hjelper  til  å