background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  3   B R U K AT E G O R I E R

19

 Gjennomløpslengden  på  tunnelen, 
målt  langs  vegen  som  går  i  løpet,  vil 
normalt  være  større  enn  bredden  på 
den  kryssende  vegen.  Hovedfunksjo-
nen  er  derfor  knyttet  til  framføring 
av  vegen  som  går  gjennom  tunnelen.  

Kategori 6 – Tunnel/ Vegoverbygg skal 

derfor benyttes.

Hvis gjennomløpslengden ikke er sær-
lig  større  enn  bredden  på  den  krys-
sende vegen, eller bredden på fyllingen 
som bærer kryssende veg, skal Kategori 
2 - Bru i fylling benyttes.

•  En tunnelportal er sammenbygd med  

  en bru for kryssende veg. Skal det be-
  nyttes kategori tunnel/ vegoverbygg  
  eller vegbru?

 
En  vegbru  kan  erstatte  funksjonen  til 
en  tunnelportal,  dvs.  beskytte  tun-
nelåpningen  mot  fallende  stein,  jord, 
snø  vann  etc.,  men  en  tunnelportal 
kan ikke erstatte funksjonen til en veg-
bru uten at den dimensjoneres for tra-
fikklaster.  Den  viktigste  og  mest  kri-
tiske  funksjonen  er  derfor  framføring 
av  trafikk  på  den  kryssende  vegen. 

Kategori 1 – Vegbru skal benyttes.

I tillegg til en vurdering av byggverkets 
hovedfunksjon, kan valget i tvilstilfeller 
bestemmes  av  viktigste  funksjon  i  for-
hold til bæreevne, konsekvens av sam-
menbrudd, størrelse, kostnader osv.