background image

18

3   B R U K AT E G O R I E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Byggverkstyper 93 og 94 (skredoverbygg) 

og 96 (veglokk) tilhører Kategori 6 – Tun

-

nel/ Vegoverbygg.

Det  vises  til  ”Håndbok 

V719

  – 

Vegoverbygg” 

for 

supplerende 

informasjon om vegover-bygg.

3.3.6   Støttekonstruksjon

Et  byggverk  som  støtter  tilbakefylte  løs-
masser  og  som  er  utsatt  for  permanente 
laster fra jordtrykk.

Byggverk som tilhører denne kategori forut-
settes å ha en selvstendig funksjon og ikke 
inngå som del i et byggverk som tilhører en 
annen kategori. For eksempel er en støtte-
mur som er del av en vingemur til et land-
kar eller en kulvert, elementer i en bru.

Byggverkstyper 91 og 92 (støttemurer) til-

hører Kategori 7 – Støttekonstruksjon.

3.3.7   Jernbanebru

Bru som fører jernbane over en hindring.

For  Statens  vegvesen  vil  jernbanebruer 
normalt bare være av interesse når de går 
over vegen eller når en har kombinert jern-
bane- og vegtrafikk på brua.

3.3.8   Annen byggverkskategori

Andre  kategorier  kan  defineres  for  bygg-
verk  som  har  annen  hovedfunksjon  enn 
ovennevnte.

3.4   Kompliserte byggverk 

Prinsippet  for  å  klassifisere  et  byggverk  i 
en  bestemt  kategori  er  at  hovedfunksjo-
nen til byggverket lar seg identifisere. Som 
nevnt ovenfor kan et byggverk kun tilhøre 
én  kategori,  men  den  kan  bestå  av  flere 
typer.

I  noen  tilfeller  kan  et  byggverk  ha  to 
separate  funksjoner  og  da  må  en  prøve  å 
bestemme  hva  som  er  hovedfunksjonen. 
Tvil om klassifisering oppstår oftest i for-
bindelse med konstruksjoner som betjener 
kryssende veier.

Noen eksempler:

• Et lokk har en kryssende veg oppå

konstruksjonen. Skal det benyttes
kategori tunnel/ vegoverbygg eller
vegbru?

Lokket  antas  å  ha  andre  funksjoner  i 
tillegg  til  kryssende  veg,  f.eks.  boliger 
eller  næringsbygg.  Bredden  på  lokket, 
målt  langs  vegen  den  er  bygget  over, 
vil normalt være større enn bredden på 
den kryssende vegen.

Hovedfunksjonen  er  derfor  knyttet  til 
utnyttelse av arealet oppå lokket og ikke 
framføring av trafikk på den kryssende 

vegen.  Kategori  6  –  Tunnel/  Vegover

-

bygg skal derfor benyttes.

• En løsmassetunnel krysses av en veg.

Skal det benyttes kategori tunnel/
vegoverbygg eller bru i fylling?