background image

Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. 

Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni 2014 inndelt i 10 hovedtema 

der hvert tema får sin unike 100-nummerserie. Under hvert hovedtema er 

håndbøkene, som før, gruppert etter normaler, retningslinjer og  

veiledninger. Håndbøkene får oppdaterte kryssreferanser til de andre 

håndbøkene i samsvar med det nye nummereringssystemet. 

Se håndboksidene (

www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker

for mer informasjon om det nye nummereringssystemet og dokument-

speil som viser oversikt over nye og gamle nummer. 

Det faglige innholdet er uendret. Det er kun håndboknummeret  

på forsiden og kryssreferanser som er endret. Nye håndboknummer 

influerer ikke på gyldigheten av separate kravdokumenter, som for 

eksempel rundskriv, som er tilknyttet håndbøkene med den gamle  

nummerserien.

Denne håndboken erstatter etter omnummereringen  

håndbok 

129

Bruregistrering

2009

.

Vegdirektoratet, juni 2014