background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  3   B R U K AT E G O R I E R

17

3.3.3   Gang- og sykkelvegbru

Bru som fører gang- og sykkelvegen over 
en hindring.

De samme byggverkstypene som benyttes 

til vegbruer, dvs. byggverkstypene 2 – 7 og 
85 – 88, kan også benyttes til denne kate

-

gorien.

Gang-  og  sykkelvegbruer  er  normalt 
dimensjonert  for  å  bære  et  kjøretøy,  for 
eksempel  en  traktor  for  snøbrøyting  eller 
rengjøring  av  gangbanen,  men  hovedfor-
målet er gang- og sykkeltrafikk.

3.3.4   Ferjeleie

Ferjeleie er betegnelsen på et havneområde 
som  omfatter  alle  anlegg  forbundet  med 
framføring  av  trafikk  til/  fra  ferje  og  lig-
geplass for ferje, inkludert biloppstillings-
plasser,  parkeringsplasser,  rasteplasser  og 
servicebygg. ”Ferjeleie” er dermed et sam-
lebegrep på ferjekai med tilhørende land-
områder.

For  Statens  vegvesen  er  hovedformålet 
med  ferjekaier  å  bringe  vegfarende  om 
bord i bilferjer og passasjerferjer/båter for 
videre transport over vannstrekninger som 
inngår i vegnettverket. 

Byggverkstyper 81 - 83 tilhører Kategori 4 

– Ferjeleie.

 

3.3.5   Tunnel/ Vegoverbygg 

Tunnel

Byggverk  som  fører  veg,  jernbane  eller 
vanngjennomløp gjennom en terrenghind-
ring.

Det er to hovedtyper av tunnel: fjelltunnel 
og løsmassetunnel. Sistnevnte består av en 
bærende  konstruksjon,  normalt  i  armert 
betong, som bygges i byggegrop og deret-
ter dekkes med tilbakefylte masser.

Byggverkstyper  95  (tunnelportaler),  97 
(fjelltunneler)  og  98  (løsmassetunneler) 

kan benytte Kategori 6 – Tunnel/ Vegover

-

bygg.

Det vises til ”Håndbok 

N500

 – Vegtunneler” 

for supplerende informasjon om tunneler.

Vegoverbygg

En  bærende  konstruksjon  med  vegger  og 
tak som bygges over en veg og omslutter 
denne.

Formålet  er  enten  å 

utnytte

  arealet  over 

vegen, eller å 

beskytte

 vegen fra skader eller 

omgivelsene fra miljøulemper.

Et vegoverbygg som utnytter arealet over 
vegen  til  aktivitet,  med  eller  uten  bebyg-
gelse,  vil  i 

hovedsak

  ikke  være  rettet  mot 

framføring av trafikk over vegen (selv om 
den også er dimensjonert for trafikk). Der-
for kan ikke en slik konstruksjon forveks-
les med en bru.