background image

182

KO D E R   I   B R U T U S  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

70  Ombygd underbygning

71  Ombygd underbygning, landkar
72  Ombygd underbygning, pilar
73  Ombygd underbygning, fundament
79  Ombygd underbygning, andre

80  Ombygd/utskiftet kai

81  Ombygd/utskiftet ferjekaibru
82  Ombygd/utskiftet tilleggskai
83  Ombygd/utskiftet sekundærkai
84  Ombygd/utskiftet liggekai
85  Ombygd/utskiftet moloer
86  Ombygd/utskiftet dykdalber
87  Ombygd/utskiftet landområde
89  Ombygd/utskiftet ferjeleie, annen

90  Forsterkning/ombygning, andre

91  Forlenget kulvert/rør

V-7   Elementkoder 

Nedenfor  gjengis  elementkoden  i  sin  hel-
het. Denne koden er hentet fra en standar-
disert elementkode som finnes som et sup-
plement  til  Prosesskoden.  Dette  systemet 
eksisterer  utenfor  Brutus-systemet.  Ele-
mentkodene er ordnet i et hierarki for best 
mulig systematikk og enhetlig praksis.

I  Brutus  velges  elementtype  fra  verdiliste 
over  tillatte  elementer  for  den  aktuelle 
byggverkstypen. 

I listen er det vist hvilke elementer som kan 
suppleres med typekoder/ detaljbeskrivel-
ser. De fleste av disse er gjengitt nedenfor i 
pkt. V-8 Typekoder.

Merknad:
I  Brutus  brukes  inntil  videre  elementko-
den  fra  Prosesskode  HB 

026

.  Ved 

framtidige  revisjoner  vil  det  bli  vurdert 
om  elementkoden  fra  Prosesskode  HB 

R762

/  utgave  2007  skal  implementeres  i 

Brutus  eller  om  det  skal  utarbeides  egne 
elementkoder  som  er  bedre  egnet  for 
FDV-bruer.

Grunnen – elementkode 
som benyttes i Brutus          

B 1  Byggegrop

B 2   Peler

• For detaljbeskrivelse av typer se

V-8.1

B 3   Spunt
B 4   Fylling
B 5   Armert jord
B 6   Erosjonssikring (u/vann)
B 7   Skråningsbeskyttelse
B 8   Grøntareal
B 9   Annen grunn

Underbygning – elementkode 
som benyttes i Brutus    

C1   Landkar

• For detaljbeskrivelse av typer se

V-8.1

C 11  Fundament
C 12  Vegg
C 13  Oppleggsbjelke, frittbærende
C 14  Dekkeplate
C 15  Lastfordelingsplate
C 16  Friksjonsplate
C 19  Annet landkarelement