background image

16

3   B R U K AT E G O R I E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Et viktig poeng er at et byggverk kun kan 
tilhøre én kategori, mens den kan ha flere 
byggverkstyper og elementer.

Tidligere  utgjorde  Vegoverbygg  kate-
gori nr. 5, men denne gruppen er nå slått 
sammen med tunneler i kategori nr. 6.

3.3   Kategoribeskrivelser

Det  er  svært  viktig  at  byggverkene  regis-
treres  med  riktig  kategori.  Punktene  ned-
enfor gir derfor en beskrivelse av katego-
riene,  samt  noen  merknader  der  en  har 
erfaring fra usikkerhet blant brukerne.

For definisjonen på hva som er en bru, se 
pkt. 1.3.

3.3.1   Vegbru

Bru som fører kjørevegen over en hindring.

Byggverkstypene 2 – 7 og 85 - 88 benyttes 

til denne kategorien.

Kodenummer

Kodetekst/ Kategori

1

Vegbru

2

Bru i fylling

3

Gang- og sykkelvegbru

4

Ferjeleie 

5

-

6

Tunnel/ Vegoverbygg

7

Støttekonstruksjon

8

Jernbanebru

9

Annen byggverkskategori

3.3.2   Bru i fylling 

Bru i fylling som fører vegen over en hindring.

Hindringen kan være en gang- og sykkel-
veg, en kjørevei, en jernbane eller et vann-
gjennomløp. Hindringen går normalt tvers 
gjennom fyllingen. 

Vegen  eller  vanngjennomløpet  som  går 

under

 en Bru i fylling utgjør sekundærfunk-

sjonen  til  konstruksjonen.  Hovedfunksjo-
nen  er  å  bære  vegen/jernbanen  oppå  fyl-
lingen 

over

 hindringen.

En kulvertkonstruksjon som tilhører Kate-
gori 2 - Bru i fylling, kan derfor ikke for-
veksles med en løsmassetunnel som tilhø-
rer Kategori 6-Tunnel/ Vegoverbygg, selv 
om denne er bygget opp av kulvertelemen-
ter, da en tunnel har som hovedfunksjon å 
føre  veg,  jernbane  eller  vanngjennomløp  
gjennom en hindring i terrenget. 

En  Bru  i  fylling  kan  ha  varierende  over-
dekning, normalt mellom 200 og 1500 mm 
for normerte konstruksjoner. Dersom over-
dekningen er lik null, dvs. at veg, jernbane 
eller  vanngjennomløp  går  direkte  oppå 
konstruksjonen, defineres brua likevel å til-
høre Kategori 2 - Bru i fylling og ikke Kate-
gori 1 - Vegbru.

Byggverkstypene 1 (kulvert, bjelkeramme, 
rør og hvelv i fylling) og 98 (løsmassetun-
nel) kan benyttes til denne kategorien.