background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  3   B R U K AT E G O R I E R

15

3.1   Innledning 

Byggverkene beskrives ved å dele dem inn 
i kategorier, byggverkstyper og elementer. 
Sammenhengen  mellom  disse  hovedinn-
delingene er hierarkisk oppbygd som føl-
ger:

Et  eksempel  for  et  byggverk  i  kategorien 
”vegbru” er vist i figur 3.1-2. Vegbrua består 
av én del som tilhører byggverkstypen ”pla-
tebru”, og én del som tilhører byggverksty-
pen ”buebru”. Hver av disse byggverksty-
pene har sine elementer knyttet til seg.

3   Brukategorier

Kategori

Element

Byggverkstype

Vegbru

03-1264 Paddevika

5 Buebru

2 Platebru

-----

-----

D1 Plate

D1 Plate

C2 Pilar

D4 Buekonstruksjon

C1 Landkar

En detaljbeskrivelse av et byggverk i Bru-
tus foregår ved å velge beskrivelser fra ver-
dilister/ kodelister: først kategori, deretter 
type(r) og til slutt elementer.

Beskrivelsen  skjer  i  en  interaktiv  dialog 
med programmets byggverksmodul. Etter 
at byggverkskategori er valgt, velger man 
byggverkstype(r)  fra  typelister  som  tilhø-
rer valgt byggverkskategori og deretter ele-
menter fra elementlister som tilhører valgt 
byggverkstype.

3.2   Kategoribetegnelser

Kategoribetegnelsen  beskriver  byggverk-
ets 

hovedfunksjon

  i  forhold  til  vegen  den 

betjener.

Byggverkene  deles  inn  i  ni  forskjellige 
grupper  i  samsvar  med  koden  for  bygg-
verkskategori.

Figur 3.1-1:   Hierarkisk sammenheng mellom kategori,  byg-
gverkstype og element.

Figur 3.1-2:   Eksempel på inndeling i kategori, byggverkstype og element.