background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  2   B R U T U S 

13

2.2.4   Kostnadsmodulen

Kostnadsmodulen  gir  støtte  til  budsjett-
planlegging  og  er  et  hjelpemiddel  for  å 
prioritere, planlegge og gjennomføre ved-
likehold på byggverkene på en samfunns-
økonomisk  riktig  måte.  Den  inneholder 
bl.a:

•  Budsjettplaner for drift og vedlikehold  

  av byggverkene

•  Kostnadsdata for typiske vedlikeholds- 

  arbeider

•  Oversikt over byggverkenes kapital- 

  verdi i forhold til alder og registrert
  vedlikeholdsbehov.

                                                                                                                  

2.3   Koder

Registrering av dataene foregår i en inter

-

aktiv dialog med dataprogrammet. Bruke-
ren skriver inn navn, tall, bokstaver, koder 
og kodetekster i datafeltene som kommer 
opp i registreringsvinduene og som er til-
passet det aktuelle behovet.

Kodene  er  definert  ved  et  kodenummer 
og en tilhørende kodetekst. Kodenummer 
som består av to eller flere siffer, er normalt 
bygget opp i et hierarkisk system idet flere 
siffer brukes til å indikere en øket informa-
sjons- og detaljeringsgrad.

Kodene for det enkelte datafelt velges fra 
verdilister/kodelister  eller  nedtrekksme-
nyer som er gyldige for det aktuelle beho-
vet.

I byggverksmodulen  er det  gitt  koder for 
følgende områder:

Administrasjon

•  Fylke
•  Eier
•  Vedlikeholdsansvarlig
•  Distrikt
•  Funksjonskontraktområde
•  Kommune
•  Klimasone

Laster

•  Lastklasse
•  Brukslast
•  Veggruppe

Veg

•  Beliggenhet
•  Objekt som brua spenner over 

  (”bru over”)

•  Vegkategori
•  Vegstatus
•  Gang/ Sykkelbane

Byggverk

•  Byggverkskategori
•  Byggverkstatus
•  Byggverkstype
•  Statisk system
•  Elementer
•  Typekoder
•  Materialer
•  Forsterkning/ ombygging
•  Museal status

En  komplett  oversikt  over  kodelistene  er 
gjengitt i vedlegg V-2: Koder i Brutus.