background image

12

2   B R U T U S  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

2.2.2 Inspeksjonsmodulen

Inspeksjonsmodulen er et hjelpemiddel for 
å  planlegge  og  gjennomføre  inspeksjoner 
av byggverkene. Den fungerer også som en 
kvalitetssikring  for  hvordan  inspeksjoner 
skal  utføres  og  at  disse  blir  gjennomført 
som  planlagt.  Den  tar  vare  på  registrerte 
data  om  byggverkets  tilstand  på  en  sys-
tematisk måte for å gi grunnlag for videre 
analyse og vurdering av tiltak.
Den inneholder bl.a:

•  Basisinformasjon som er nødvendig for  

  å planlegge og utføre inspeksjoner

•  Plan for hvordan og når det enkelte    

  byggverket skal inspiseres  

•  Oversikt over inspeksjonspro-

  grammene for det enkelte år

•  Tilstandsdata og fotodokumentasjon
•  Skadevurdering med alvorlighetsgrad,  

  årsak, omfang og estimerte kostnader  
  for utbedring/vedlikehold

2.2.3   Vedlikeholdsmodulen

Vedlikeholdsmodulen  er  et  hjelpemiddel 
for å prioritere, planlegge og gjennomføre 
vedlikehold  på  byggverkene  på  en  sam-
funns-økonomisk  riktig  måte.  Den  inne-
holder bl.a:

•   Basisinformasjon som er nødvendig for 

  å planlegge og utføre vedlikehold

•   Plan som inkluderer ulike vedlike-

  holdsmetoder for hvert byggverk

•  Oversikt over vedlikeholdsprogram-

  mene for det enkelte år

•   Gruppering og utskrift av arbeidsordrer
•   Oversikt over hvilke tiltak som er utført

Fig. 2.2-2:  

Inspeksjonsmodulen

Fig. 2.2-3:  

Vedlikeholdsmodulen