background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  KO D E R   I   B R U T U S

137

V-1   Innledning

I  dette  kapitelet  beskrives  de  viktigste 
koder i Brutus.

Koden  består  normalt  av  en  obligatorisk 
tall-  eller  bokstavkode  med  en  tilhørende 
beskrivelsestekst.

Koder og kodetekster fås som oftest fra 

ver-

dilister

 som er tilpasset den aktuelle situa-

sjonen/ beskrivelsen.
 
I  noen  tilfeller  fås  koder  fra 

nedtrekksme-

nyer

. Kun de viktigste av disse og de som 

trenger  en  forklaring,  er  tatt  med  her.  De 
øvrige vil være selvforklarende.
 

V-2   Administrative koder

V-2.1   Fylkeskoder                                         

00  Vegdirektoratet
01  Østfold
02  Akershus
03  Oslo
04  Hedmark
05  Oppland
06  Buskerud
07  Vestfold
08  Telemark
09  Aust-Agder
10  Vest-Agder

11  Rogaland

12  Hordaland
14  Sogn og Fjordane

15  Møre og Romsdal

16  Sør-Trøndelag
17  Nord-Trøndelag

18  Nordland
19  Troms
20  Finnmark

V-2.2   Kode for distrikt                                         

Kode for distriktet som brua ligger i fås fra 
verdiliste over distriktene i det aktuelle fyl-
ket. 

V-2.3   Kode for  

 

 

 

 

funksjonskontraktområde                                         

Kode  for  funksjonskontraktområdet  som 
brua  ligger  i  fås  fra  verdiliste  over  FK-
områdene i det aktuelle distriktet. 

V-2.4   Kode for kommune                                         

Kode for kommunen som brua ligger i fås 
fra verdiliste over kommunene i det aktu-
elle distriktet.

V-2.5   Klimakoder                                          

1  Innland
2  Indre kyststrøk
3  Kyststrøk
4  Værharde kyststrøk

V-2.6   Kode for eier                                         

Kode for eier til brua fås fra verdiliste over 
mulige  eiere  i  distriktet,  men  andre  eiere 
enn disse kan føres opp

Vedlegg - Koder i Brutus