background image

136

1 3   M E R K I N G  AV   B R U E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

uavhengig  av  krav  om  seilløp,  er  største 
verdi av HAT + 2 m og MSL + 3 m.

Hvor  HAT  =  Høyeste astronomiske 

 

 

 

tidevann og 

 

MSL  =  Middelvannstand 

 

 

 

(Mean Sea Level)

Gjelder generelt for områder med moderat 
bølgehøyde.  I  områder  med  større  bølge-
høyder vurderes fri høyde spesielt. 

13.4  Merking av    

 

 

luftfartshinder

Ref. (1) FOR 2002-12-03 nr. 1384: Forskrift 

om merking av luftfartshinder (BSL E 2-2). 

Generelt  defineres  i  (1)  enhver  konstruk-
sjon  med  høyde  ≥60  m  over  bakken  eller 
vannet  som  et  luftfartshinder  (som  skal 
merkes), men luftfartstilsynet kan etter en 
vurdering fravike dette kravet ved at kon-
struksjoner ≥60 m ikke defineres som luft-
fartshinder,  eller  at  konstruksjoner  <60  m 
skal defineres som luftfartshinder. Dette vil 
avhenge av bl.a. beliggenhet, topografi og 
andre høye konstruksjoner i området.

Aktuelle merkinger for bruer er:

•  brutårn skal merkes med hinderlys og  

  evt. farger

•  skråstag og kabler skal merkes med

  hinderlys eller markører dersom de
  har en horisontal utstrekning på ≥90 m
  fra tårn

•  overbygning skal merkes dersom den

  er ≥60 m over vannet og ikke har 
  tilstrekkelig vegbelysning

For detaljerte krav til merkingen ref (1).

Ref.  (2)  FOR  2003-04-14  nr.  514:  Forskrift 

om  rapportering  og  registrering  av  luft-
fartshindre (BSL E 2-1).

I  (2)  defineres  enhver  konstruksjon  uten-
for  tettbygd  strøk  med  høyde  ≥15  m  som 
et luftfartshinder (som skal rapporteres og 
registreres). Innenfor tettbygd strøk er til-
svarende høyde ≥30 m.

Rapporteringsplikten  gjelder  for  oppfø

-

ring, endring, flytting eller riving av luft-
fartshinder. 

For detaljerte krav til rapportering ref (2).

Utstyr for merking av bru skal registreres i 
Brutus under element H29 Annet tilleggs-
utstyr. 

Fig. 13.4-1:   Merking av luftfartshinder