background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  1 3   M E R K I N G  AV   B R U E R

135

13.3  Merking av seilløp

Generelt  gjelder  IALA´s  (The  International 
Association  of  Marine  Aids  to  Navigation 
and  Lighthouse  Authorities)  guidelines/ 
recommendations, dvs. retningslinjer/ anbe-
falinger, for merking av faste bruer over navi-

gerbart farvann. Ref:  www.iala-aism.org.

  

 

Det  vises  også  til  FOR  1993-15-01  nr.82 

om  lokalisering  av  fyrlys  og  farvannskilt 
og til Kystverkets farledsnormal som bl.a. 
gir generelle retningslinjer for merking av 
hindringer for sjøfarten, herunder bruer. 

Aktuelle merkinger for bruer er:
Merking av seilløp under bru

•  Senterledslanterner 

  (hvitt lys med effekt (blink))

•  RACON (radarmarkør) for senterled
•  Sidemarkeringer av seilløp med grønt 

  lys om styrbord og rødt lys om babord  
  i seilingsretningen (angitt i sjøkartet)

Merking av sideløp

•  Enkelte lave bruer kan ha et markert   

  sideløp for mindre båter 

Merking av brukonstruksjoner som hindrer 
skipstrafikken

•  Vegbelysning på brua er ønskelig

•  Lys på brufundamenter/ pilarer  

 

  (skal belyse konstruksjonen)

•  Skiltmerking på bruoverbygning med 

  høydebegrensning - høydeskilt. 

•  Generelt skal lavbruer med fri høyde 

  < 3 m over høyeste høyvann merkes   
  med høydeskilt, jfr. IALA´s  
  anbefalinger.

Nye bruer over farled, samt ombygging av 
eksisterende bruer som har konsekvens for 
farleden, skal rapporteres inn til kystverket.

Lanterner og belysning for merking av seil-
løp  og  bru  skal  registreres  i  Brutus  under 
element H21 Lys. Dersom skilt er festet til 
brua/  byggverket  skal  dette  registreres  i 

element  H22  Spesielle  skilt.  RACON  skal 

registreres i element H29 Annet tilleggsut-
styr.

Noen  bruer  har  også  et  overvåkningsan-
legg  som  inneholder  en  bruddetektor  for 
skipspåkjørsel. Dette er ikke utstyr som har 
å  gjøre  med  merking  av  bru,  men  det  vil 
være naturlig å registrere slikt utstyr sam-
tidig med utstyret nevnt ovenfor. Brudde-
tektor  etc.  skal  registreres  i  element  H55 
Sikkerhetsutstyr skipspåkjørsel.                 

Minimum fri høyde for bruer over sjø, dvs. 

Fig. 13.3-1:   Merking av seilløp