background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  1 3   M E R K I N G  AV   B R U E R

133

13.1  Innledning

Brukonstruksjoner og andre byggverk som 
representerer  en  hindring  for  vegtrafikk, 
sjøfart,  luftfart  eller  annen  ferdsel,  skal 
merkes  iht.  gjeldende  lover  og  forskrifter 
for  disse  samferdselstypene,  evt.  aktuelle 
normaler og retningslinjer som den ansvar-
lige etaten utarbeider.

Det er utbyggers  plikt å rapportere hind-
ringen  inn  til  ansvarlig  etat,  skaffe  tilveie 
de nødvendige tillatelser, samt oppføre og 
vedlikeholde de aktuelle merkingene.

Merkinger på bruer skal registreres i Bru-
tus.  Se  pkt.  A-7.5.2  Trafikkromsmål  for 
registrering av høyder og bredder for veg 
på og under bru, samt for seilløp. Det aktu-
elle  utstyret  som  utgjør  merkingene,  som 

skilt,  markører,  lys,  RACON  mm.  skal 

registreres  under  det  aktuelle  elementet 
ref.  pkt.  A-7.8.1  Elementtyper.  En  beskri-
velse  av  elementets  formål,  f.eks.  lys  for 
markering  av  seilløp  eller  luftfartshinder, 
skal  oppføres  i  merknadsfeltet  tilknyttet 
elementtypen.

13.2  Merking av veg

Ref. FOR 2005-10-17 nr. 1219: Forskrift om 

offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, tra-
fikklyssignaler  og  anvisninger  (skiltfor-
skriften).

Tabellen  nedenfor  viser  noen  relevante 
trafikkskilt  for  veg  over  eller  under  bru/ 
gjennom byggverk som er tilknyttet vekt-, 
bredde-, høyde- eller lengdebegrensninger.

 

Andre aktuelle skilt vil være vegvisnings-
skilt,  enten  for  vegen  på  brua  eller  for 
vegen under brua. Sistnevnte forekommer 
ofte på bruer over riksveger med høy tra-
fikk, f.eks. overgangsbruer for motorveier.

Normalt vil skiltene være plassert på vegen 
utenom  brua/  byggverket  og  skal  derfor 
ikke registreres i Brutus, men dersom skilt 
er  festet  til  brua/  byggverket  skal  dette 
registreres i element H22 Spesielle skilt.

13   Merking av bruer

Skilttype

Skilt-

nummer

Skiltnavn

Fareskilt

106

Smalere veg

Forbudsskilt

310

Maks totalvekt for 
motorvogn

318

Totalvektgrense

320

Aksellastgrense

322

Boggilastgrense

312

Breddegrense

314

Høydegrense

316

Lengdegrense

Markeringsskilt

906

Hindermarkering 
(bredde)

908

Hindermarkering 
(høyde)

914

Tunnelmarkering

Opplysningsskilt

524

Møteplass