background image

132

1 2   S K I LT I N G  AV   B R U E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Ved bybruer, bruer med fortau eller gang/
sykkelveg eller ved store eller spesielle bruer 
som byggherren ønsker å sette navn på bør 
det benyttes egen navneskilting. Med andre 
ord større, markerte, historiske eller arkitek-
tonisk spesielle bruer. Skiltet bør plasseres 
enten  på  rekkverket,  på  en  stabbe  i  enden 
av brua eller på tårn der slikt finnes.

Navneskilt kan inneholde disse opplysnin-
gene:

•  Statens vegvesens emblem
•  Fylke
•  Brunavn
•  Byggeår
•  Brulengde
•  Eventuelt andre opplysninger

Det bør være relativt stor frihet i skiltplas-
sering, skiltutforming og skiltinnhold.

Fig. 12.4-1:   Navneskilt

12.5   Bruinformasjonstavle

Bruinformasjonstavlen settes opp i forbin-
delse  med  en  rasteplass/  parkeringsplass 
eller en plass som har utsikt til brua.

Det bør være relativt stor frihet til skiltinn-
hold. Disse opplysningene kan være med i 
tillegg til Statens vegvesens logo:

• Oppriss av aktuell bru (eventuelt en 

  arkitektskisse)

•  Brunavn
•  Fylkesnavn
•  Brutype
•  Byggeår
•  Brulengde og største bruspenn
•  Antall spenn (spennvidder)
•  Spesielle grunnforhold/fundamen-

  tering kan i enkelte tilfeller være av
   interesse

•  Åpningsdato og hvem som åpnet den
•  Entreprenør, konstruktør og arkitekt
•  Eventuelle historiske hendelser som

  knyttes til brustedet