background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  1 2   S K I LT I N G  AV   B R U E R

129

12.1  Innledning

Det er fire typer skilt som kan være aktu-
elle:

• Bruidentifikasjonsskilt (standardisert

skilt - skal alltid være på plass)

• Bruinformasjonsskilt (standardisert

vegskilt)

• Navneskilt
• Bruinformasjonstavle

Hvilket type skilt som skal benyttes avhen-
ger i første rekke av hvem vi henvender oss 
til og hva vi ønsker å informere om. Bruved-
likeholdsansvarlig  enhet  har  ansvaret  for 
anskaffelse og oppsetting av disse skiltene.

12.2  Bruidentifikasjonsskilt

Bruidentifikasjon  er  et  skilt  som  forteller 
hvilken bru skiltet står på. Hensikten er å 
få en eksakt stedfesting i marka av alle våre 
bruer.

Skiltet henvender seg til de som skal betjene 
brua på en eller annen måte, f.eks. i forbin-
delse  med  driftstiltak,  inspeksjoner  eller 
varelevering.  Skiltet  må  være  godt  synlig 
og  entydig  plassert.  Det  skal  samtidig  ha 
en  beskjeden  utforming  slik  at  det  er  lite 
attraktivt som samlerobjekt.

Skiltet  må  minst  inneholde  disse  opplys-
ningene:

• Brunummer
• Etatsnavn

12  Skilting av bruer

Fig. 12.2-1:   Bruidentifikasjonsskilt