background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  2   B R U T U S 

11

2.1   Innledning

Brutus  er  Statens  vegvesen  sitt  informa-
sjons-  og  planleggingsverktøy  for  forvalt-
ning,  drift  og  vedlikehold  av  bruer  og 
andre byggverk i vegnettet. 

Informasjonsdelen  består  av  en  database 
hvor  relevante  data  fra  planlegging,  pro-
sjektering,  bygging,  drift  og  vedlikehold 
av byggverkene registreres og lagres.

Planleggingsdelen  brukes  til  å  planlegge 
gjennomføringen av inspeksjoner og ved-
likehold på byggverkene.

2.2   Moduler

Programmet er bygget opp av moduler og 
de viktigste av disse er:

•  Byggverksmodulen
•  Inspeksjonsmodulen
•  Vedlikeholdsmodulen
•  Kostnadsmodulen

I tillegg finnes spesielle moduler for mili-
tært bruk og system-administrasjon.
 

2.2.1  Byggverksmodulen

Byggverksmodulen gir en landsdekkende 
og  detaljert  oversikt  over  alle  bruer  og 
andre byggverk i det offentlige vegnettet. 
Den  gir  relevant  teknisk  og  administrativ 
informasjon om byggverkene, bl.a. nøkkel-
data som:

•  Administrative data 
•  Identifikasjon av byggverket
•  Byggverkets beliggenhet i vegnettet
•  Trafikkromsmål
•  Byggverkskategorier
•  Byggverkstyper
•  Byggverkselementer
•  Grunnforhold
•  Relevante dimensjoner på byggverket
•  Lastdata
•  Logg med historikk om hendelser og   

  erfaringer 

•  Statistikkrapporter om byggverkene

I tillegg leverer modulen basisinformasjon 
til de andre modulene i Brutus.

2   Brutus

Fig. 2.2-1:  

Byggverksmodulen