background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  1 1   B R U I D E N T I F I S E R I N G

127

11.1  Innledning

I  tillegg  til  registrering  av  hoveddata  og 
identifikasjon  i  Brutus,  inkluderes  også 
den  fysiske  identifiseringen  eller  merkin-
gen på selve byggverket.

En  fullstendig  identifisering  av  et  bygg-
verk består av følgende punkter:

• Byggverksnummer
• Byggverksnavn
• Byggeår
• Skilting/ merking fysisk på selve

byggverket

• Vegskilting lang vegen i tilknytning

til byggverket

11.2  Byggverksnummer 

Byggverksnummeret,  som  er  sammensatt 
av en 

fylkeskode

 på 2-siffer og et 

løpenummer

 

på 4 siffer, gir en unik identifikasjon for alle 
bruer/ byggverk.

Dette  nummeret  skal  følge  brua  helt  fra 
planstadiet  og  skal  ikke  endres  eller  slet-
tes.  Selv  om  brua  skifter  navn,  blir  revet 
eller ikke blir bygget, får ingen andre bruer 
dette nummeret.

Byggverksnummeret skal benyttes på alle 
dokumenter som følger byggverket.

11.3  Byggverksnavn 

Viser  til  regelverk  for  valg  av  navn  på 
offentlige  byggverk  og  skrivemåten  til 
navnet:

• LOV 1990-05-18 nr 11: Lov om stadnamn

(og endringer med virkning fra 2006-08-01)

• FOR 2007-06-01 nr 592: Forskrift om skri

-

vemåten av stadnamn.

Ved fastsettelse av navn på byggverk skal 
prosedyre i henhold til stadnamnlova med 
tilhørende  forskrift  følges.  Nye  navn  skal 
meldes  inn  til  stadnamnregisteret.  Navn 
som  ikke  er  registrert  der,  skal  vanligvis 
ikke benyttes.
For riksveger er Statens kartverk vedtaks-
myndighet fra 1. august 2006 (etter forslag 
fra regionvegkontoret). For fylkesveger er 
det fylkeskommunen (etter forslag fra regi-
onvegkontoret) som er vedtaksmyndighet.

Viser også til HB 

N300

 Trafikkskilt.

Byggverksnavnet  består  vanligvis  av  et 
stedsnavn  eller  navnet  på  vanngjennom-
løpet  brua  går  over,  men  også  andre  for-
hold som nærliggende tettsted, by, distrikt, 
region etc. kan inngå. 

Spesielle forhold ved selve brua kan også 
inngå i navnet.

I  praksis  har  vegvesenet  få  problemer 
med navnsetting av byggverk, men lokale 
instanser  og  kommuner  bør  konsulteres, 
spesielt  ved  særpregede  og  godt  synlige 
konstruksjoner  som  vil  bli  landemerker  i 
miljøet.

11  Bruidentifisering