background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  1 0   B R U D O K U M E N T E R   F O R   F D V- FA S E N

125

10.9  Sluttrapport

En  sluttrapport  består  i  hovedtrekk  av 
en  teknisk  og  en  økonomisk  del.  Det  kan 
i tillegg være hensiktsmessig å ta med en 
generell  del.  Generell  del  kan  f.eks.  inne-
holde en beskrivelse av prosjektet, delmål, 
hovedmål, byggherrens organisering samt 
generell erfaring.

Ett av hovedmålene med en sluttrapport er 
at vunnet erfaring videreføres i egen orga-
nisasjon.

10.9.1  Teknisk sluttrapport

Teknisk  sluttrapport  skal  utarbeides  for 
prosjekter  med  kostnad  over  gjeldende 
terskelverdi,  men  bør  også  utarbeides  for 
prosjekter med lavere sluttkostnad når det 
er nyttig at erfaringene kommer etaten til 
gode. 

Rapporten skal bl.a. inneholde et sammen

-

drag av oppnådd kvalitet samt eventuelle 
avvik av betydning. En viktig del av rap-
porten er en beskrivelse av hvilke erfarin-
ger man har gjort i løpet av prosjektet.

Teknisk  sluttrapport  utføres  i  henhold  til 
gjeldende  retningslinjer  og  rundskriv.  Mal 
for teknisk sluttrapport ligger på intranettet 
”vegveven” under ”erfaringsoverføring”.

10.9.2  Økonomisk sluttrapport

Økonomisk sluttrapport utføres i henhold 
til gjeldende retningslinjer og rundskriv.

Mal  for  økonomisk  sluttrapport  ligger  på 
intranettet ”vegveven”.