background image

124

1 0   B R U D O K U M E N T E R   F O R   F D V- FA S E N  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Det skal tas minst to bilder. Ett av bildene 
skal vise hele brua sett fra siden. Det skal 
fortrinnsvis tas bilde fra høyre side, sett i 
kilometreringsretningen. Ett bilde skal tas 
fra  kjørebanen  inn  mot  brua.  Dette  bilde 
tas i kilometreringsretningen.

For større byggverk vil det være aktuelt å 
ta flere bilder. Det kan også være aktuelt å 
ta bilder som viser bruas beliggenhet i ter-
renget, spesielle detaljer etc.

Ved ombygning skal også den gamle brua 
fotograferes såfremt dette ikke er gjort tid-
ligere.

Bruvedlikeholdsansvarlig  sørger for at fer-
digbrubildene legges inn i Brutus.

Bilder fra byggefasen

Bilder  av  avvik,  mangler,  utbedringer  fra 
byggefasen og overtakelsen skal oppbeva-
res sammen med tilhørende skriftlig doku-
mentasjon, f.eks. tilhørende referater.

10.8  FDV-plan 

For  krav  til  forvaltnings-,  drift-  og 
vedlikeholdsplan  ref.  HB

  N400

  ”Bru

-

prosjektering”  og  HB

  R411

  ”Forvaltning, 

drift og vedlikehold av bruer”.

Planen skal beskrive hvilke konstruksjons-
områder og hvilket utstyr som skal vedli-
keholdes og hvilke tekniske data som skal 
kontrolleres, samt hvordan og når kontrol-
len skal foregå. 

oden, inkludert eventuell utvidet garanti-
tid, skal være med. 

Det  bør  lages  lister  med  navn,  adresser, 
telefonnummer,  e-post  osv.  av  alle  entre-
prenører,  leverandører,  konsulenter  mm. 
som har levert arbeider, utstyr og tjenester 
til byggverket

10.5  Beregninger

For krav til konstruksjonsberegninger, 
ref. HB

 N400

 ”Bruprosjektering”.

10.6  Tegninger

For krav til tegninger og materiallister, 
ref. HB

 N400

 ”Bruprosjektering”.

Bruvedlikeholdsansvarlig  sørger  for  at 
ájourført oversiktstegning (som utført) leg-
ges inn i Brutus. 

Tidligere  ble  begrepet  ”ferdigbrutegning” 
brukt  om  en  spesiell  oversiktstegning  for 
FDV-fasen.  Ferdigbrutegning  ble  utarbei-
det  i  A3  format  og  på  et  fastlagt  skjema. 
Slike  gamle  ferdigbrutegninger,  som  kun 
finnes i papirformat, skal skannes og leg-
ges inn i Brutus. 

10.7  Bilder

Ferdigbrubilder

Alle  nye  bruer  skal  fotograferes  når  brua 
med tilstøtende terrengbearbeiding er fer-
dig.