background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  1 0   B R U D O K U M E N T E R   F O R   F D V- FA S E N

123

10.1  Innledning

Vegvesenet som offentlig etat er underlagt 
eksterne  regler  for  håndteringen  av  saks-
dokumenter,  bl.a.  via  Offentlighetsloven, 
Forvaltningsloven,  Personloven,  Sikker-

hetsloven, Arkivloven, mm. Riksarkivet er 

øverste  myndighet  innen  arkivtjenesten  i 
statsforvaltningen.

Ved overlevering av nye bruer skal ansvar-
lig enhet for forvaltning i region eller fyl-
keskommune  motta  følgende  saksdoku-
menter  fra  prosjektfasen  (planlegging, 
prosjektering og bygging):

• Relevant korrespondanse/ skrivelser
• Referater og rapporter
• Kontrakter med garantidokumenter
• Beregninger
• Ajourførte tegninger (som bygd) og

materiallister

• Bilder av ferdig bru og fra byggepe-   

  rioden

• Forslag til forvaltnings-, inspeksjons-

  og vedlikeholdsplan (FDV-plan) for

store/ spesielle bruer

• Sluttrapport
• Andre dokumenter

10.2  Korrespondanse/ 

skrivelser

Typiske faser i et bruprosjekt vil være:

• konseptfasen (preprosjekter/

forprosjekter)

• planfasen (reguleringsplaner/

hovedplaner)

• prosjekteringsfasen (beregninger/

tegninger)

• kontraheringsfasen (anbud/ kontrakt)
• byggefasen (referater/ avvik/

endringer)

• overtakelse (inkl. dokumenter fra

garantiperioden)

driftsfasen (vedlikehold/ ombygginger)

Korrespondanse/  skrivelser  fra  disse 
fasene  oppbevares  i  hovedarkiv  iht.  gjel-
dende  retningslinjer.  Skrivelser  som  gjel-
der uavklarte tvister, spesielle avvik, man-
gler,  utbedringer,  avvikende  garantitider, 
prosedyrer for vedlikehold av utstyr osv., 
og som er omtalt i referater, rapporter, kon-
trakter  og  garantidokumenter  nevnt  ned-
enfor, skal inkluderes i lokalt arkiv/ saks-
dokumenter for FDV-fasen.

10.3  Referater og rapporter

Rapport fra overtakelsesbefaring, protokoll 

fra overtakelsesforretning, byggemøterefe-
rater  som  omhandler  avvik,  utbedringer 
og andre forhold som vil være aktuell for 
FDV-fasen skal også inngå i lokalt arkiv.

Rapporter  fra  grunnundersøkelser,  vann

-

føring og isgang i vassdrag og andre rele-
vante tekniske grunnlagsdokumenter skal 
også være med.

10.4  Kontrakter og 

garantidokumenter

Relevante dokumenter for den økonomiske 

oppfølgingen av byggverket i garantiperi-

10   Brudokumenter for fdv-fasen