background image

122

9   B R U R A P P O RT E R  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

9.5   Byggverksdata - 

brukort

Brukort er en opplisting av alle byggverks-
relaterte data som ligger i Brutus.

Fra byggverksmodulen kan en skrive ut bru-
kortet direkte ved å bruke skriver knappen.

Rapporten inneholder administrative data 

(byggverksnummer,  navn,  eier  osv.),  veg-
tilknytninger  med  vegdata  (føringsbred-
der, høyder), aksebeskrivelser, beskrivelse 
av  overbygning  og  elementer  med  tilhø-
rende detaljering.

Utvalgskriteriene  for  brukortene  er  kom-
mune, vegnummer, vegbeliggenhet, bygg-
verkskategori, lengde, konstruksjonsmate-
riale, byggeår, byggverksnummer osv.

9.6   Byggverksdata - 

grafisk brukort

Grafisk brukort kan skrives ut i to versjo-
ner: stort eller lite.

Det store grafiske brukortet skrives ut med 
2 bilder av byggverket, tegninger av opp-
riss, tverrsnitt og plan i tillegg til opplys-
ninger  som  bruidentifikasjon,  vegiden-
tifikasjon,  administrative  og  stedsdata, 
brudata,  plan  og  byggedata  og  kostnads-
data. Kortet skrives ut i A4 størrelse.

Det lille grafiske brukortet skrives ut med 
1 bilde av brua, tegning av bruas oppriss, 
samt  de  vesentligste  opplysninger  om 
brua. Kortet skrives ut i A5 størrelse.

Utvalgskriteriene  er  de  samme  som  for 
brukort.

9.7   Byggverksdata – 

brukort, ferjekaier

Brukort for ferjekaier er bygd opp på samme 
måte  som  for  bruer,  men  elementlisten  er 
satt opp etter de forskjellige kaitypene.

9.8   Byggverksliste – 

enkel, ferjekaier

Enkel byggverksliste for ferjekaier innehol-
der informasjon om hver ferjekai i utvalget, 
med vegident., byggeår, siste ombygging, 
føringsavstand,  kaityper  med  konstruk-
sjonsmateriale,  lengde,  bredde,  senterav-
stand, kotehøyde, båsdybde, heisesystem, 
løftesylindre, radiostyring og fenderverk.

En  oppsummering  av  antall  konstruksjo-
ner  og  totale  lengder  og  arealer  av  kon-
struksjonene fremkommer også.

9.9   Øvrige rapporter

Andre rapporter som kan bestilles er:

• Arkivdata
• Hendelser og erfaringer
• Årlig byggverksoppgave
• Antall byggverk bygd pr. år
• Areal av byggverk bygd pr. år
• Antall/ areal fordelt på spennvidde/

byggverkstype

• List over største/ lengste byggverk