background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  9   B R U R A P P O RT E R

121

9.1   Innledning

Fra  byggverksmodulen  i  Brutus  kan  en 
hente fram eller skrive ut rapporter/ over-
sikter for ett eller flere byggverk.

Det  finnes  en  rekke  tilgjengelige  rapport-
typer som kan velges fra menyen på rap-
portkortet.

Rapportens  innhold  kan  sorteres  etter 

utvalgte  sorteringskriterier  i  den  tilhø-
rende menyen.

9.2   Byggverksliste - enkel

Den  enkle  byggverkslisten  lister  opp 
hovedverdiene for hvert byggverk i utval-
get.  Listen  inneholder  byggverksnummer 
og  navn,  hovedvegidentifikasjon,  bygg-
verkskategori,  byggverkstype,  lengde, 
areal og byggeår.
 
En kan sortere listen etter forskjellige kri-
terier,  og  får  en  oppsummering  av  totalt 
areal og total lengde for bruene i utvalget.

Utvelgelsen kan gjøres på grunnlag av bl.a. 
distrikt,  kommune,  veg,  byggverkskate-
gori, lengde, konstruksjonsmateriale, last-
klasse, byggeår osv..

9.3   Rutevis oversikt

Rutevis oversikt er «arbeidslisten» for opp

-

syn av byggverk. I denne listen fremkom-
mer  byggverkene  sortert  etter  plassering 
langs vegen.

Opplysninger  som  blir  vist  for  hver  veg 
i  utvalget  er  vegbeliggenhet  (på,  langs, 
under),  hovedparsell  og  kilometrering, 
byggverksnummer og navn, byggverkska-
tegori  og  type,  lengde,  antall  spenn,  byg-
geår, brukslast og føringsbredder.

Utvalgskriteriene  er  bl.a.  distrikt,  kom-
mune,  veg,  vegbeliggenhet,  byggverkska-
tegori,  lengde,  konstruksjonsmateriale, 
lastklasse, byggeår osv.

9.4   Trafikkdata

Rapporten trafikkdata oppsummerer opp

-

lysninger om begrensninger langs vegen.

Utvalgskriteriene  er  de  samme  som  for 
rutevis oversikt, og rapporten viser vegbe-
liggenhet (på, langs, under), hovedparsell 
og  kilometrering,  byggverksnummer  og 
navn,  byggverkskategori  og  type,  bruks-
last, totalvekt, klassifiseringsår, veggruppe, 
kommentarer til dispensasjon, føringsbred-
der for veg og gangveg og frihøyde.

Opplysningene vises samlet for hver veg i 
utvalget.

9   Brurapporter