background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  8   R E G I S T R E R I N G  AV   B R U D ATA

119

8.1   Innledning

Dette  kapittelet  beskriver  hva  som  skal 
registreres i Brutus og når dette skal gjøres. 
Det beskriver også hvem som er ansvarlig 
for registreringen og kvalitetssikringen av 
informasjonen.

8.2   Data som skal   

 

 

legges inn i Brutus

Alle  relevante  data  skal  i  prinsippet  leg-
ges inn i Brutus. Det vises til kapittel 7 for 
beskrivelser  av  de  forskjellige  verdiene 
som skal legges inn.

Som  et  minimum  skal  følgende  data  leg-
ges inn:

•  Byggverkets nummer
•  Byggverkets navn
•  Byggeår

•  Brueier
•  Distrikt
•  Kommune

•  Forsterkning/ombygging
•  Brustatus
•  Statusår

•  Vegidentifisering
•  Kilometrering
•  Føringsavstand for kjørebane
•  Føringsavstand for G/S-bane

•  Brukslast
•  Byggverkskategori

•  Byggverkstype
•  Konstruksjonsmateriale

•  Brulengde
•  Brubredde
•  Aksenummer
•  Spennvidder
•  Antall spenn

For  bru  i  fylling,  samt  tunneler  og  vego-
verbygg skal gjennomløpslengde, innven-
dig bredde og evt. veggtykkelse også regis-
treres.

8.3   Registreringstidspunkt

I planfasen, dvs ved utarbeidelse av hoved-
plan eller detaljplan, skal det så tidlig som 
mulig  etableres  et  byggverksnummer  for 
å sikre en entydig identifisering av grunn-
lagsdata,  beregningsforutsetninger,  skri-

velser og tegninger. Regionen har ansvaret 

for at byggverksnummer opprettes.
 
Så tidlig som mulig i planfasen skal kjente 
data  registreres  i  Brutus.  De  resterende 
data  skal  senest  registreres  ved  overleve-
ring av bruanlegget til ansvarlig enhet.

8.4   Ansvar og myndighet  

 

for brudata

Bruvedlikeholdsansvarlig  i  regionen  har 
ansvar for å skaffe tilveie nødvendig bru-
data,  at  data  blir  registret,  og  at  data  til 
enhver tid er riktig ajourført i Brutus.
 

8   Registrering av brudata