background image

10

1   G E N E R E LT  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Alle  disse  byggverkene  krever  dimen-
sjonering  og  derfor  regelmessig  vedlike-
hold, på linje med bruer, for å opprettholde 
styrke og sikkerhet.

1.4   Definisjoner 

for FDV-bruer

Det  vises  til  HB 

R411

  for  definisjoner  av 

begrepene Forvaltning, Drift, Vedlikehold, 
Forsterkning og Ombygging av bruer.

Samlebegrepet ”Forvaltning, drift og ved-
likehold  av  bruer”  kan  forkortes  til  FDV-
bruer.

1.5   Terminologi

I teksten er det generelt brukt begrepet bru 
fordi bruer utgjør det store flertall av bygg-
verk som registreres i Brutus, men i sam-
menhenger  hvor  det  er  naturlig  er  begre-
pet ”byggverk” brukt istedenfor ”bru”.