background image

112

7   B R U D ATA  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

For ordinære bruer kan en akse vanligvis 
beskrives  som  et  vertikalt  plan  gjennom 
konstruksjonen,  f.eks.ved  landkar,  pilarer 
og andre opplegg for bruas bæresystem. Se 
fig. 7.9.6-1. 

For spesielle bruer hvor bruoverbygningen/ 
brubanen kun er en del av hovedbæresyste-
met, eller er et sekundært bæresystem, som 
f.eks.  rammebruer,  buebruer,  hvelv,  skrå-
stagsbruer,  hengebruer  o.l,  må  det  angis 
akser gjennom hovedfundamentene (og det 
må ikke angis andre akser mellom disse) slik 
at hovedspennvidden blir registrert. Dette er 
ikke alltid optimalt for registreringen av bru-
banens lokale oppleggs-/ opphengspunkter 
på  hovedsystemet,  men  i  slike  tilfeller  må 

hovedsystemet  prioriteres.  Ref.  HB

V441

pkt. 

2.4.3. Se også fig. 7.9.6-11 -7.9.6-15. 

Merk at det ikke skal registreres akser for 

byggverk som tilhører kategoriene 2 – Bru 
i fylling, 4 – Ferjeleie, 6 - Tunnel/ Vegover

-

bygg og 7 – Støttekonstruksjon. 

        

Spennvidden  for  normale  bruer  define-
res som den 

horisontale

 avstanden mellom 

skjæringspunktene  for  opplagerlinjene  til 

overbygningen og senterlinjen til brua og 

målt  langs  senterlinje  bru

.  Se  fig.7.9.6-2  til 

7.9.6-4 og 7.9.6-8 til 7.9.6-10.

For  bruer  med  innhengte  midtspenn  er 
spennvidden på midtspennet lik avstanden 
mellom  opplagerlinjene  for  dette  elemen-
tet, mens spennvidden for spennet som hel-
het er avstanden mellom opplagerlinjene til 
underbygningen.  I Brutus kan bare spenn-
vidden  på  totalspennet  registreres,  mens 
lengden på innhengte spenn må registreres 
som tekst i tekstfeltet. Se fig.7.9.6-5.

Tilsvarende gjelder for bruer med ett ledd 
i et spenn. Spennvidden til hver utkrager-
del  må  registreres  som  tekst  i  tekstfeltet, 
mens selve leddet kan oppføres som fuge. 
Se fig.7.9.6-6.

For rene utkragere, som f.eks. endespennet 
på en bru uten landkar, registreres spenn-
vidden  på  det  frie  utkragerspennet.  Det 
må her defineres en akse i enden på brua/ 
utkrageren. Se fig. 7.9.6-7. 

For  spesielle  bruer,  som  beskrevet  oven-
for  under  akser,  er  spennvidden  til  bruas 
hovedspenn lik avstanden mellom oppla-
gerlinjene til hovedfundamentene. Se også 
fig 7.9.6-11 til 7.9.6-16.

Spennvidde

 – Spennvidde for spenn 

som starter i aksen – m

Fig. 7.9.6-2:   Skisse som 
viser spennvidder for 
kontinuerlig bru