background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  7   B R U D ATA

111

7.9.5    Størrelser for 

støttekonstruksjoner

Disse  størrelsene  gjelder  for  Kategori 
7-Støttekonstruksjoner.

Støttekonstruksjonens  totallengde  målt 
langs murkronens horisontalprojeksjon.

Støttekonstruksjonens  totale  høyde  målt 
vertikalt fra UK såle til OK murkrone. Ved 
varierende  høyder  angis  gjennomsnitts-
høyden (måles fra tegning)

Areal  av  murfront  =  Lengde  x  Gjennom

-

snittshøyde.

7.9.6   Akser og spennvidder

Akser  benyttes  til  å  stedfeste  beliggenhe-
ten  av  bruas  hovedelementer  og  danner 
utgangspunktet  for  registrering  av  bære-
systemets  spennvidder.  Akser  må  der-
for angis slik at korrekte spennvidder blir 
registrert. 

Identifisering  av  akser  skjer  ved  tildeling 
av  et  entydig  aksenummer.  Aksenumme-
reringen skal normalt følge stigende kilo-
metreringsretning  på  vegen  og  kan  starte 
med  0  eller  1,  men  dersom  oversiktsteg-
ning viser annen retning følges tegningen.
(På  tegninger  følger  aksenummereringen 
normalt stigende profilnummer på vegen.)  

Areal

 – 

Støttekonstruksjonens frontareal – m²

Høyde

 – Støttekonstruksjonens 

gjennomsnittshøyde – m 

Lengde

 – 

Støttekonstruksjonens totallengde – m

Aksenummer

 – Nummer og betegnelse 

på akse

Fig. 7.9.6-1:   Eksempel på aksenummerering