background image

110

7   B R U D ATA  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Merknad: 

Datafeltene nedenfor kommer opp i regis-
treringsvinduet for Størrelse. 

Brutus angir lengden av kaia som er iden-
tifisert som hovedtype.

Brutus angir arealet av kai som er identifi-
sert som hovedtype.

Brutus  angir  antall  registrerte  konstruk-
sjoner i kaisystemet som ferjekaibruer, til-
leggskaier,  sekundærkaier,  liggekaier  og 
andre marine konstruksjoner (moloer etc.).

Areal for hovedbyggverkstype

 – 

Areal for kai – m²

Kailengde hovedbyggverkstype

 – 

Minste kailengde – m

Antall konstruksjoner

 – Antall – stk

Fig. 7.9.4-1:   Størrelser for ferjeleie,  plan

Fig. 7.9.4-2:   Størrelser for ferjeleie, oppriss