background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  7   B R U D ATA

109

Koteteksten  er  en  fritekst  som  beskriver 
hvor  kotehøyden  er  angitt  (f.  eks.  topp 
landkar).

For  tilleggskai  registreres  her  bunnko-
ten/ dybden ved front ferjekaibru målt fra 
landkartets Normalnull 1954, dvs. NGO´s 
kote null. Dybden måles i senterlinje ferje-
bås. Merk at fra senterlinje ferjebås og inn 
mot tilleggskaia kan bunnen ha en helning 

(maks tillatt verdi = 1:7.0). Se fig. 7.9.4-2.

Det  bør  ved  hovedinspeksjoner  kontrol-
leres  at  målt  bunnkote  ikke  ligger  høyere 
enn beregnet minste dybde/ bunnkote 

For tilleggskai registreres her bunnkoten/ 
dybden 5 m ut fra front ferjekaibru målt fra 
landkartets Normalnull 1954, dvs. NGO´s 
kote null. Angir manøvreringsdybden inn 
mot fergeleiet. Dybden måles i senterlinje 
ferjebås (se ovenfor). Se fig. 7.9.4-2.

Merknad: 

Datafeltet nedenfor kommer opp i registre-
ringsvinduet  for  Byggverkstyper/  Land-
område. 

Vannstandsvariasjonen  er  forskjellen  mel-
lom  middelvannstanden  og  laveste  lav-
vann på kaistedet. Se fig. 7.9.4-2.

Verdier fås fra Sjøkartverkets vannstands-
statistikk for nærmeste angitt sted.

Merknad:  Definisjoner  og  symboler  i  Sjø-
kartverkets  tidevannstabeller  ble  revidert 
pr.  01.01.2000  og  det  vil  ikke  lenger  være 
samsvar mellom gamle og nye verdier.

Definisjoner før 01.01.2000:

Z

=  Middelvann  (MV)  -  Spring  lavvann 

(SLV) 

Definisjoner etter 01.01.2000:

Z

= Middelvann (MSL) – Sjøkartnull 

Merknad:  Laveste  astronomiske  tidevann 
(LAT)  tilsvarer  sjøkartnull,  bortsett  fra 
noen steder i sør- og østlige områder, bl.a. 
i Oslofjorden.

Eksempler:
Oslo:      Z

0

 = 0.66 m =  MSL 0.66 m – 

Sjøkartnull 0.00 m

(for Oslo er LAT = 0.30 m)

Bergen:  Z

0

 = 0.90 m = MSL 0.90 m – 

LAT 0.00 m

Tromsø: Z

0

 = 1.61m = MSL 1.61 m – 

LAT 0.00 m

Z

0

 – 

Vannstandsvariasjonen på kaistedet – m

Båsdybde II

 – Bunnkote 5m fra 

brufront – moh (NGO)

Båsdybde I

 – Bunnkote ved front ferje

-

kaibru – moh (NGO)

Kotetekst

 – Kotehøydetekst