background image

108

7   B R U D ATA  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

7.9.3    Størrelser for tunneler 

og vegoverbygg

Disse  størrelsene  gjelder  for  Kategori 
6-Tunnel/ Vegoverbygg. 

Angir lengden av konstruksjonens taksen-
terlinje/ taklengde målt horisontalt i løpets 
retning, inklusive evt. framspring/ porta-
ler.

Innvendig  bredde  angir  innvendig  mini-
mumsbredde målt vinkelrett på gjennom-
løpets senterlinje. 

Areal  =  Gjennomløpslengde  x  Innvendig 

bredde. 
Feltet oppdateres automatisk i Brutus ved 
endring av datafeltene til nevnte parame-
tere.

7.9.4    Størrelser for ferjeleier

Disse størrelsene gjelder for Kategori 4-Fer-
jeleie.

Merknad: 

Datafeltene nedenfor kommer opp i regis-
treringsvinduet  for  Type/  Detaljbeskri-
velse  avhengig  av  hvilken  av  byggverks-
typene 81-Ferjekaibru, 82-Kai og 83-marine 
konstruksjoner man holder på å registrere.

 

Angir total kailengde eller gjennomsnitts-
lengden på kaia.

For tilleggskai registreres her den 

effektive

 

kailengden som er lengden fra front ferje-
kaibru  og  fram  til  enden  av  kaia  ved  rett 
kai  eller  til  det  punktet  hvor  kaia  begyn-
ner å runde av ved krum kaiende. Se fig. 
7.9.4-1.

Angir total kaibredde eller gjennomsnitts-
bredden på kaia.

Angir totalt kaiareal. 

Beregnes av Brutus som (kai)lengde x  (kai)

bredde.

Tilsvarer horisontalavstanden mellom sen-
terlinje  ferjekaibru  og  ytterkanten  av  kai-
fendringen,  målt  normalt  på  senterlinje 
fergekaibru.  Senterlinjeavstanden  begren-
ser bredden på fergen. Se fig. 7.9.4-1.

Kotehøyden angir høyden på topp landkar 
i forhold til standard nullpunkt (havover-
flate/ kote 0 NGO). Se fig. 7.9.4-2.

Gjennomløpslengde

 – Konstruksjonens 

gjennomløpslengde  – m

Innvendig  bredde

  –  Konstruksjonenes 

minste innvendige bredde - m

Areal

 – Konstruksjonenes areal – m²

Lengde

 – Kailengde – m

Senterlinjeavstand

 – Avstand mellom 

CL-bru og kaifendring – m

Bredde

 – Kaibredde – m

Areal

 – Kaiareal – m²

Kotehøyde

 – 

Kotehøyde for landkar – moh (NGO)