background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  1   G E N E R E LT

9

1.1  Innledning

Denne  håndboken  er  et  supplement  til 
Håndbok 

R411

  “Forvaltning,  drift  og 

vedli-kehold  av  bruer”.  HB 

R411

  har 

status som retningslinjer, dvs. håndbok på 
nivå 1 i vegvesenets håndboksystem.

Håndboken har status som veiledning, dvs. 
håndbok på nivå 2 i vegvesenets håndbok-
system.

Ved eventuell konflikt i status mellom inn-
holdet i denne veiledningen og innholdet i 
retningslinjene i HB 

R411

, gjelder bestem-

melsene i HB 

R411

.

Denne bestemmelsen gjelder for alle deler 
av håndboken.

1.2   Hensikt

Hovedhensikten med håndboken er å vise 
hvilke  byggverksdata  som  skal  registre-
res  i  Statens  vegvesen  sitt  IKT-system  for 
forvaltning, drift og vedlikehold av bruer 
”Brutus”.

Håndboken  gir  de  nødvendige  definisjo-
ner, beskrivelser, inndelinger og klassifise-
ringer av byggverkene for å sikre en kvali-
tativ likeverdig praksis ved registreringen. 
Dette  vil  innebære  en  kvalitetssikring  av 
dataene som legges inn i databasen.

Bruk  av  de  angitte  definisjoner  og  termi-
nologier  for  bruer  og  andre  konstruksjo-
ner  i  vegnettet,  vil  gi  en  enhetlig  praksis 
i  fagmiljøet.  Dette  vil  forbedre  kommuni-

1  Generelt

kasjonen  mellom  de  som  planlegger,  pro-
sjekterer, vedlikeholder og forvalter bygg-
verkene.

Håndboken  viser  også  hvordan  bruer  og 
andre  byggverk  skal  identifiseres  ved  til-
deling  av  nummer  og  navn,  samt  fysisk 
identifisering  ved  skilting.  Håndboken 
viser  hvilke  lover,  forskrifter  og  praksis 
som benyttes ved navnsetting av vegvese-
nets byggverk.

1.3   Generell 

definisjon av bruer 

Bruer  og  andre  bærende  konstruksjoner  i 
vegnettet for veg-, gang- og sykkel tra fikk 
omfatter:

• Veg- og gangbruer med spennvidde

større enn eller lik 2,50 m, samt ferje-

  kaier, og nedfylte konstruk sjo ner som 

kulverter og rør.

• Andre bærende konstruksjoner som

prosjekteres, bygges og forvaltes som
bruer, herunder løsmassetunneler, veg-

  lokk/ vegoverbygg, tunnelportaler, 

skredoverbygg, og støttemurer med 
konstruksjonshøyde større enn eller lik 
5,0 m.

Løsmassetunneler  omfatter  konstruksjo-
ner som bygges i byggegrop eller vegskjæ-
ring, og som omfylles av løsmasser.

Veglokk/ vegoverbygg omfatter konstruk-
sjoner som bygges over vegen for å utnytte 
arealet  ovenfor,  bedre  trafikksikkerheten 
og beskytte omgivelsene fra miljøulemper.