background image

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  7   B R U D ATA

107

Kjørebaneareal

 – 

Konstruksjonens kjørebaneareal – m²

Innvendig bredde

 – 

Konstruksjonens minste innvendige 

(gjennomløps)bredde – m

Areal

 – Konstruksjonens areal – m²

G/S  areal

  –  Konstruksjonens  areal  for 

gang og sykkelveger  – m²

Gjennomløpslengde

 – 

Konstruksjonens gjennomløpslengde – m

Skjevhet startpunkt

 – 

Skjevhet for konstruksjoner i fylling – g

Masseoverdekning

 – Masseover-

dekning for konstruksjoner i fylling – m

Gjelder for bru i fylling (kulverter, bjelke-
rammer, rør og hvelv i fylling), vegoverbygg 
og tunnelkonstruksjoner. Innvendig bredde 
angir  innvendig  minimumsbredde  målt 
vinkelrett  på  gjennomløpets  senterlinje.  
Se Fig. 7.9.2-1 og 7.9.2-2.

Areal  for  kulvert  =  gjennomløpslengde  x 
(innvendig bredde + 2 x veggtykkelse) 

Feltet oppdateres automatisk i Brutus ved 
endring av datafeltene til nevnte parame-
tere.

Konstruksjonens  kjørebaneareal  =  bruas 
lengde x gjennomsnittlig føringsavstand. 

Feltet oppdateres automatisk i Brutus ved 
endring av datafeltene til nevnte parame-
tere.

Konstruksjonens G/S-areal = bruas lengde 
x gjennomsnittlig føringsavstand for G/S-

baner.
Feltet oppdateres automatisk i Brutus ved 
endring av datafeltene til nevnte parame-
tere.

Gjennomløpslengde  for  konstruksjoner  i 
fylling som kulverter, bjelkerammer, rør og 
hvelv i fylling, samt vegoverbygg og tun-
nelkonstruksjoner.  Angir  lengden  av  kon-
struksjonens taksenterlinje/ taklengde målt 
horisontalt i løpets retning.

Skjevheten for kulverter, bjelkerammer, rør 
og  hvelv  i  fylling.  Skjevheten  er  den  vin-
kelen bruas/ gjennomløpets senterlinje har 
målt normalt på den overliggende vegens 
senterlinje. Vinkelen regnes ut fra norma-
len og angis som positiv med urviseren og 
negativ mot urviseren. Skjevheten oppgis i 
nygrader (400

g

 sirkel).

Masseoverdekning  for  kulverter,  bjelke-
rammer,  rør  og  hvelv  i  fylling.  Masseo-
verdekningen er minste avstand fra over-
kant kjørebane ned til konstruksjonen målt 
langs senterlinje veg.

Veggtykkelse  for  kulverter,  bjelkerammer, 
rør og hvelv i fylling. Veggtykkelsen måles 
vinkelrett på gjennomløpets senterlinje.

Veggtykkelse

 – Veggtykkelse for 

konstruksjon i fylling – m