background image

Skjevhet  for  byggverkets  sluttpunkt  opp-
gis i nygrader (400

g

 sirkel).

 

Angir antall spenn som brua er delt inn i.
Feltet oppdateres automatisk i Brutus.

 

Angir spennvidden til det største spennet. 
Se pkt. 7.9.6 for definisjoner. Feltet oppda-
teres automatisk i Brutus.

B R U R E G I S T R E R I N G

  : :  7   B R U D ATA

105

bredde  for  kjørebanen.  Feltet  oppdateres 
automatisk i Brutus ved endring av data-
feltene til nevnte parametere.

 
Bruas G/S - areal, dvs. bruas lengde multi-
plisert med gjennomsnittlig føringsbredde  
for  G/S  -  banen.  Se  fig.  7.9.1-7  nedenfor. 
Feltet oppdateres automatisk i Brutus ved 
endring av datafeltene til nevnte parame-
tere.

             

Skjevhet  for  byggverkets  startpunkt  opp-
gis i nygrader (400

g

 sirkel). Bruas skjevhet 

er den vinkel opplagerlinjene danner med 
normalen på bruas senterlinje. Angir skjev-
het ved start av bru hhv. slutt av bru. Vin-
kelen regnes ut fra normalen og angis som 
positiv med urviseren og negativ mot urvi-
seren.

 
   

G/ S areal

 – Bruas G/ S - areal – m²

Skjevhet startpunkt

 – 

Bruas skjevhet i startpunktet – g

Skjevhet sluttpunkt

 – 

Bruas skjevhet i sluttpunktet – g

Største spenn

  - Bruas største spenn – m

Antall spenn

 –  Antall bruspenn – stk

Fig. 7.9.1-8:   Skisse som viser skjevhet av 
bruender/ opplager i forhold til vegens kilome-
treringsretning. Positiv skjevhet er vinkel med 
klokka i km. retningen.