background image

100

7   B R U D ATA  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

Eksempler:

• 1 Plassprodusert, massiv
• 2 Plassprodusert m/salefundament
• 6 Prefabrikert m/ sålefundament

Typekoder for Utstyr

Se  5.5.8  for  beskrivelse  av  element  H11 
Lager.

De  viktigste  lagertypene  er 

fastlager

  (som 

låser  for  lineære  bevegelser,  men  tillater 
rotasjoner), 

deformasjonslager

  (som  tillater 

mindre  lineære-  og  vinkelbevegelser),  og 

glidelager

 (som tillater større lineære beve-

gelser  i  glideretningen,  men  kan  også  til-
late rotasjoner).

Lagertypene kan registreres som hovedty-
per eller detaljspesifiserte undertyper. 
Se koder i vedlegg V-8.4.

Eksempler:

• 10  Fastlager
• 20  Deformasjonslager
• 40  Glidelager m/styring

Se  5.5.8  for  beskrivelse  av  element  H13 
Fuge.

Fugene  kan  registreres  som  hovedtyper 
eller  detaljspesifiserte  undertyper  (f.eks. 
med  produsentnavn).  Se  koder  i  vedlegg 
V-8.4.

Eksempler:

• 10 Asfaltfuge

• 30 Gummifuge
• 60 Fingerfuge

Dersom  brua  har  fuge  spesifiseres  ter-
skeltypen  som  typekode  under  elementet 
fuge.  Fugeterskel  kan  også  være  benyttet 
på bruer som ikke har fuge, f.eks. ved over-
gangen mellom brudekke og vegfylling.
Se koder i vedlegg V-8.4.

Eksempler:

• 1 B1 Monolittisk betongslitelag
• 2 B2 Betongpåstøp, slitelag
• 3 A1 Asfaltslitelag

Se  5.5.8  for  beskrivelse  av  element  H15 

Rekkverk.  Ved  prosjektering  styres  valg 
av  brurekkverk  av  Håndbok 

N101

Rekkverk. 

Se koder i vedlegg V-8.4.

Eksempler:

• 2 Horisontale profiler
• 3 Sprosser
• 4 Strekkmetall
• 9 Lederekkverk

Føringsskinnen (guardrail) har til hensikt å 
føre trafikk langs rekkverket, oppta belast-
ningen og føre denne til rekkverksstolper/ 
betongrekkverk/ annet opplegg. Se koder 
og figurer i vedlegg V-8.4.

Lagertype

 – Type av lager – VL

Fugeterskeltype

 – 

Type av fugeterskel – VL

Fugetype

 – Type av fuge – VL

Rekkverkstype

 – Type av rekkverk – VL

Guardrailtype

 – Type av guardrail – VL