background image

98

7   B R U D ATA  

: :  

B R U R E G I S T R E R I N G

På betong

• B2 Slemming, diffusjonsåpent
• B5 Epoxy

På tre

• T2 Trykkimpregner - kreosot
• T6 Beising

Typekoder for Grunn og Underbygning

Se koder i vedlegg V-8.1.

Eksempler:

• 3 Vinkellandkar
• 4 Skivelandkar
• 6 Kasselandkar med topplate

 

Se koder i vedlegg V-8.1.

Eksempler:

• 1 Skive (b>5t)
• 2 Firkant uten hulrom (b≤ 5t)
• 4 Sirkulær uten hulrom

Fundamenteringsmåten beskriver hvordan 
landkar og pilarer etc. er utført. Se koder i 
vedlegg V-8.1

Eksempler:

• 1 Såle
• 2 Spissbærende peler
• 4 Spunt-kasse

Fundamenteringsnivået  beskriver  plasse-
ring av underkant av fundament til land-
kar  og  pilarer  etc.  i  forhold  til  vannspei-
let/ grunnvannsnivået. Se koder i vedlegg 
V-8.1.

Eksempler:

• 1   Over vann
• 2   0 - 5 m vanndybde
• 5  10 - 20 m vanndybde

Massetypen  beskriver  hvilke  masser  som 
elementet er fundamentert på eller en fyl-
ling består av. Se koder i vedlegg V-8.1

Eksempler:
1 Fjell
4 Sand og grus
7 Leire

Peletype beskriver materialet og utførelsen 
til  pelene  i  fundamentet.  Se  koder  i  ved-
legg V-8.1

Eksempler:

• 1 Trepel
• 3 Rammet betongpel
• 5 Utstøpt stålrørspel
• 9 Annen peletype (f.eks. stålkjernepel)

Massetype

 – 

Type av grunn/ masser – VL

Peletype

 – Type av pel – VL

Fundamenteringsnivå

 – Avstand fra UK-

fundament til vannspeil – VL

Pilar type

 – Type av pilar – VL

Fundamenteringsmåte

 – 

Type av fundamentering – VL

Landkar type

 – Type av landkar – VL